เราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า

Intimacy Wednesday 26 September 2018
“เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตาม”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭2:10‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ขอบคุณพระเจ้า มากที่สุด ที่ได้สร้างเรามาด้วยความรักและฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ผ่านพระเยซูคริสต์ในชีวิตเรา เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ช่วยในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทุกวัน เพื่อเราจะทำการดีเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
 
+ พระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างทั้งสิ้นให้เราดำเนินชีวิตตาม ให้ทุกวันเราเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.