เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น

พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า “เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น” แล้วพระองค์ตรัสว่า “ไปบอกชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่า ‘พระองค์ผู้ทรงพระนามว่า เราเป็นทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย’ ” อพย 3: 14

พระนามของพระเจ้า นั้น ยิ่งใหญ่และสมควรรับการสรรเสริญอย่างที่สุด พระนามพระองค์เป็นนามเดียวที่จะนำเราไปถึงการอวยพร การปลดปล่อย ความไพบูลย์ พระองค์เป็นอยู่วานนี้ วันนี้และสืบๆ ไป เป็นนิตย์ พระเกียรติสิริเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว

เมื่อเราสรรเสริญ เราจะยกพระนามของพระองค์ เพราะพระองค์ไม่ให้เราได้เห็นพระองค์ เพื่อเราจะได้ไม่เอาไปเป็นรูปเคารพสำหรับบูชา แต่เรายกพระนามพระองค์จากจิตใจภายในของเรา ที่พระวิญญาณได้ทำงานอยู่

Leave a Comment

Your email address will not be published.