เราเป็นปุโรหิตหลวงของพระเจ้า

Intimacy Friday 8 June 2018
“แต่พวกท่านเป็น พงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิ์ เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า เพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณ ของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์”
‭‭1 เปโตร‬ ‭2:9‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระบิดาทรงเรีบกเราให้เข้ามามีส่วนในการยิ่งใหญ่นี้ เป็นคนที่พระองค์ทรงเลือก แม้เราจะตัดสินใจด้วยก็ตาม และเราก็เป็นของพระองค์แล้ว และดำเนินชีวิตตามพระคุณอันอุดมของพระองค์ 
 
+ เราได้ดำเนินชีวิตในความสว่างถาวรของพระองค์แล้ว ให้เราได้ประกาศพระเมตตาคุณของพระองค์ให้คนอื่น/ด้รับรู้ด้วย อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.