เราเป็นดังบุตรแห่งพระส้ญญาทั้งของอับราฮัมและอิศอัค 

Intimacy Monday 11 March 2019
27เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า
จงชื่นชมยินดีเถิด โอหญิงหมันเอ๋ย ผู้ไม่คลอดบุตร
จงเปล่งเสียงโห่ร้อง เจ้าผู้ไม่เจ็บครรภ์
เพราะว่าบุตรของแม่ร้าง ก็ยังมีมากกว่า
บุตรของหญิงที่อยู่กับสามี
28ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย เราเป็นบุตรแห่งพระสัญญาเช่นเดียวกับอิสอัค  กท4:27-28
  • เราเป็นดังบุตรแห่งพระส้ญญาทั้งของอับราฮัมและอิศอัค
  • แม้ว่าการเป็นหมันจะดูเหมือนเป็นการสาปแช่งจากพระเจ้าทางนึงตามความเข้าใจของคนสมัยนั้น แต่พระเจ้า มีแผนการที่ดีเลิศสำหรับซาราห์ในที่สุด
  • และที่สำคัญ แม้ว่าลูกของนางฮาการ์จะได้ออกมาก่อนตามธรรมชาติ แต่ก็ไมได้รับเชื้อสายตามพระสัญญา
  • เราจึงเป็นไทโดยสมบูรณ์ผ่านทางพระเยซู ตามที่พระวจนะ ได้กล่าวไว้ เราต้องยึดพระสัญญาและรักษาพระสัญญาที่พระองค์ได้มอบให้แก่เราเอาไว้
  • ให้มั่นใจในการนำของพระองค์อยู่เสมอ

Leave a Comment

Your email address will not be published.