เราเป็นฑูตสวรรค์ของพระองค์ พระยาเวห์

Intimacy Tuesday 25 December 2018
“พระยาห์เวห์ทรงสถาปนาบัลลังก์ของพระองค์ไว้ในฟ้าสวรรค์ และราชอาณาจักรของพระองค์ครอบครองทุกสิ่งอยู่ ท่านทั้งหลายผู้เป็นทูตสวรรค์ของพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ ท่านผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู้ทำตามพระวจนะของพระองค์ ผู้เชื่อฟังพระวจนะของพระองค์”
‭‭สดุดี‬ ‭103:19-20‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/psa.103.19-20.thsv11

+ พระบิดาสร้างทุกสรรพสิ่งขึ้น และครอบครองทุกสรรพสิ่ง อยู่ภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ พระองค์ครองพิภพและฟ้าสวรรค์ทั้งสิ้น เราจึงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์

+ พระบิดามองเราเป็นฑูตสวรรค์ ที่ดำเนินและเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ เพราะพระวจนะเป็นดั่งโคมส่องเท้าและเป็นทิศทางให้เราเดินตาม ได้

Leave a Comment

Your email address will not be published.