เราเป็นความสว่างในพระเยซูคริสต์แล้ว

Intimacy Tuesday 13 November 2018
“เพราะฉะนั้นอย่ามีส่วนร่วมกับเขาทั้งหลาย เพราะเมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นความมืด แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงดำเนินชีวิตอย่างคนของความสว่าง”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭5:7-8‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เราขอบคุณพระเจ้า พระบิดาที่เราได้ย้ายจากความมืดไปสู่ความสว่างนิรันดร์เพื่อถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์ และเราจะเดินในทางสว่างเช่นเดียวกับที่พระเยซูคริสต์เป็นความสว่างแท้ของโลกนี้
 
+ อย่าให้เรากลับไปดำเนินชีวิตในด้านมืดอีก ขอกำลังและพระคุณจาก พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เรารักษาชีวิตในทางสว่างเอาไว้

Leave a Comment

Your email address will not be published.