เราอาจจะถูกพระองค์ตีสอน เพราะว่าพระองค์รักเราอย่างมาก

17ข้าพเจ้าจะไม่ตาย แต่ข้าพเจ้าจะเป็นอยู่
และประกาศพระราชกิจของพระยาห์เวห์
18พระยาห์เวห์ทรงตีสอนข้าพเจ้าอย่างหนัก
แต่พระองค์ไม่ทรงมอบข้าพเจ้าไว้กับความตาย
19ขอเปิดประตูความชอบธรรมให้ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะเข้าประตูนั้น
ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระยาห์เวห์ สดุดี 118 : 17-19

เราอาจจะผิดพลาด และทำให้พระบิดาเสียพระทัย
เราอาจจะถูกพระองค์ตีสอน เพราะว่าพระองค์รักเราอย่างมาก

เรารับรู้ว่า พระบิดาให้เรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อประกาศพระนามของพระองค์ และแผ่นดิน อาณาจักรนิรันดรของพระองค์ แก่คนที่ยังไม่รู้จักพระเยซู

ชีวิตเราก็อยู่เพียงเพื่อพระองค์เท่านั้น และชีวิตเราก็ถูกนำโดยความชอบธรรมของพระองค์
เราทั้งหลายมีชีวิตอยู่ได้ด้วยพระคุณและความรักมั่นคงของพระองค์เท่านั้น

“และหัวใจแห่งการขอบพระคุณพระบิดาจะอยู่ในลมหายใจ เข้าและออกเสมอ ”

สรรเสริญพระบิดา ยาเวห์
การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.