เรารับการไถ่บาปโดยโลหิตพระคริสต์

Intimacy Thursday 6 September 2018
“ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการยกโทษจากการละเมิด โดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้า ซึ่งประทานแก่เราอย่างเหลือล้นด้วยปัญญา และความเข้าใจทุกอย่าง”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭1:7-8‬ ‭THSV11‬‬
 
+ มนุษย์มีบาปเพราะการละเมิดพระทัยของพระเจ้า และเมื่อพระเยซูมา เราก็ได้รับการยกโทษทั้งสิ้นผ่านพระโลหิตพระเยซู 
 
+ พระเจ้ามีพระคุณความรักให้แก่เราอย่างไม่มีเงื่อนไข เพราะรักเรา เมื่อเรารับความรักและมีประสบการณ์ในความรักกับพระองค์มากขึ้นผ่านการอธิษฐาน และติดสนิทกับพระองค์ เราตะยิ่งรู้คุณค่าของการไถ่ด้วยโลหิตประเสริฐในพระเยซูคริสต์

Leave a Comment

Your email address will not be published.