เรารอดโดยพระคุณพระเจ้า

Intimacy 22 September 2018
“ถึงแม้ว่าเราเป็นคนตายเนื่องจากการละเมิด พระองค์ยังทรงทำให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์ (พวกท่านได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณ)”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭2:5‬ ‭THSV11‬‬
+ เราขอบพระคุณพระเจ้าที่ทำให้เรามีชีวิตร่วมกันกับพระเยซู เพราะพระคุณที่พระเยซูคริสต์ได้ประทานให้แก่เรา
+ พระคุณพระเยซูจึงเป็นความสำคัญอย่างมาก ้พราะเราได้รับมาเปล่าๆ เราจึงต้องตระหนักในพระคุณพระเจ้านี้ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.