เรายังอยู่ในเวลาของพระบิดาอยู่ไหม?

เรายังอยู่ในเวลาของพระบิดาอยู่ไหม?

วิญญาณได้กล่าวย้ำถึงชีวิตของลูก เที่ยงดำเนินอยู่ในเวลาและแผนงานของพระองค์แม้ว่าจะมีอุปสรรคและสิ่งที่ต้องเรียนรู้แล้วสิ่งที่ยังไม่สำเร็จเข้ามาในชีวิต ทำให้เกิดคำถามแน่ใจว่าหนทางที่จะดำเนินต่อไปจะเป็นเช่นไร

พระวิญญาณได้บอกชัดเจนถึงสิ่งที่ลูกกำลังเดินอยู่ว่ายังอยู่ในพระทัยของพระองค์ ดังนั้นจึงไม่มีความสงสัยใดๆอีกและส่วนของเราก็คือการทำหน้าที่ของเราด้วยความซื่อสัตย์และเต็มกำลัง ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ ด้วยพระปัญญาจากพระบิดา และหมายสำคัญการอัศจรรย์จากพระนามพระเยซู

ความกังวลใจและความสงสัยมักจะเกิดขึ้นเมื่อลูกของพระเจ้าไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนเองกำลังเผชิญอยู่นั้น ว่าเขาได้อยู่ในแผนงานของพระองค์หรือไม่ แต่ละคนอาจมีเหตุผลและความคิดของตัวเองในคำตอบนี้ แต่เมื่อเสียงของพระวิญญาณที่อยู่ในจิตวิญญาณของเราเป็นผู้ที่ย้ำเตือนให้เราได้รู้เราก็จะได้รับการปลดปล่อยอย่างมีสันติสุข ประสบการณ์นี้จะเป็นตัวย้ำเตือนให้ชีวิตของเรามั่นคงและเดินไปกับเราได้อย่างต่อเนื่อง

พระเยซูเป็นแบบอย่างของผู้ที่ดำเนินตามน้ำพระทัยของพระบิดาอย่างชัดเจนที่สุดและขอให้ลูกจะได้เลียนแบบพระองค์ทั้งหมดหัวใจ อาเมน

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “อาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา และทำให้งานของพระองค์สำเร็จ

ยอห์น 4:34 KJV

https://bible.com/bible/175/jhn.4.34.KJV

จงวางใจในพระเยโฮวาห์ด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น

สุภาษิต 3:5‭-‬6 KJV

https://bible.com/bible/175/pro.3.5-6.KJV

Leave a Comment

Your email address will not be published.