เรามีฤทธิ์อำนาจเช่นเดียวกับที่พระเยซูประทานให้สาวกในการขับผี !!

เรามีฤทธิ์อำนาจเช่นเดียวกับที่พระเยซูประทานให้สาวกในการขับผี !!
” เมื่อพระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองค์มาแล้ว พระองค์ก็ประทานอำนาจให้เขาขับผีโสโครกออกได้ และให้รักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกอย่างให้หายได้ ” มัทธิว 10 : 1 
ก่อนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะลงมาอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อในวันเพนเทคอส พระเยซูได้ใช้สาวกไปทำพระราชกิจของพระบิดา โดยที่พระองค์ได้ประทานฤทธิ์เดชให้กับพวกเขา 
การประทานฤทธิ์เดชในการขับผีนั้นเป็นการให้เฉพาะบุคคลและเกิดขึ้นเฉพาะช่วงเวลาขณะที่พระเยซูยังอยู่บนโลก
ดังนั้นเมื่อเพนเทคอสได้เกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูได้กลับสู่สวรรค์แล้ว ฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้นที่พระเยซูได้กระทำก่อนหน้านี้ทั้งหมดผ่านพระวจนะก็ได้อยู่กับผู้เชื่อแล้วทุกคน
ในฐานะผู้เชื่อ เราจึงต้องใช้ฤทธิ์อำนาจที่พระองค์ได้ประทานผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยความเชื่อและด้วยความซื่อสัตย์ 
พระเยซูปรารถนาให้เรารับใช้พระราชกิจของพระบิดา จากที่พระองค์ได้ทำไว้เป็นแบบอย่างแล้ว 
จงเชื่อและปรนนิบัติพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์ ร่วมกัน 
ชาโลม 

Leave a Comment

Your email address will not be published.