เรามีพระบิดาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และรักเรามากที่สุด

“ข้าแต่พระเจ้า แต่พระองค์ยังทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลาย เป็นดินเหนียว และพระองค์ทรงเป็นช่างปั้น ข้าพระองค์ทุกคนเป็นผลพระหัตถกิจของพระองค์”
‭‭อิสยาห์‬ ‭64:8‬ ‭TH1971‬‬
https://www.bible.com/275/isa.64.8.th1971

เรามีพระบิดาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และรักเรามากที่สุด เราได้รับการสร้างอย่างปราณีตและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร มีความโดดเด่นอยู่ในตัวเรา เพราะพระบิดา ได้บรรจงสร้างเราอย่างพระฉายของพระองค์

เราเป็นผลลัพธ์อันประเสริฐที่พระบิดาได้ประทานให้เรามีชีวิต อยู่บนโลก เพื่อถวายเกียรติสิริแด่พระองค์แต่เพียงผู้เดียว

เราได้รับความรักอันเต็มบริบูรณ์จากพระบิดาของเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุก ๆ เวลา เราจึงไม่ต้องกังวลหรือกลัวต่อสิ่งใด ๆ

เราได้รับชัยเสมอ เพราะเรามีฤทธิ์อำนาจจากโลหิตพระเยซู ผู้ที่ไถ่บาปแทนเราและนำให้เรามีชัยชนะในทุกสมรภูมิรบ ทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณ

ไม่มีใคร หรือสถานการณ์ใดอาจหาญต่อสู้ลูกที่รักของพระบิดา ยาเวห์ของเราได้

เพราะเราเป็นลูกแห่งชัยชนะนิรันดร์ ร่วมกับพระบิดา พระคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ สรรเสริญพระนามพระองค์ อาเมน และอาเมน

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.