เรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยพระคุณของพระเยซูที่ได้ถูกตรึงเพื่อเราทั้งหลาย 

Intimacy Thursday 14 Feb 19
ข้าพเจ้าไม่ได้ทำให้พระคุณของพระเจ้าเป็นโมฆะ เพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจากธรรมบัญญัติแล้ว
 พระคริสต์ก็สิ้นพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์  กท 2 : 21
  • เรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยพระคุณของพระเยซูที่ได้ถูกตรึงเพื่อเราทั้งหลาย
  • เราขอบคุณพระเมตตาคุณของพระองค์ที่ทำงานอยู่ในชีวิตเรา
  • เราอยู่ใต้พระคุณตลอดไป ไม่ใช่ธรรมบัญญัติ แต่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตและทำให้เราเป็นเหมือนพระเยซู ทุกวัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.