เรามีชัยร่วมกับพระเยซูคริสต์นิรันดร์

Intimacy Sunday 16 September 2018
“ซึ่งทรงทำในพระคริสต์เมื่อทรงทำให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตาย และทรงให้ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ ในสวรรคสถาน สูงส่งเหนือกว่าทุกภูตผีที่ครอบครอง ทุกภูตผีที่มีอำนาจ ทุกภูตผีที่มีฤทธิ์เดชและทุกภูตผีที่ปกครอง และเหนือกว่านามทั้งหมดที่ถูกกล่าวถึง ไม่เพียงในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วย”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭1:20-21‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ฤทธิ์เดชพระบิดา นี้ ทำให้พระเยซูมีชัยชนะเหนือความตายและเป็นขึ้นมา และประทับ อยู่เบื้องขวาของพระบิดา ฤทธิ์อำนาจพระองค์มีชัยเหนือ ซาตานและวิญญาณชั่วทั้งสิ้น เราเองได้ฤทธิ์อำนาจผ่าน ความเชื่อในพระองค์และโลหิตประเสริฐได้ชำระบาปทั้งสิ้นให้เราแล้ว เราจึงดำเนินชีวิตด้วย ชัยชนะร่วมกันกับพระองค์ได้ทุกเวลา

Leave a Comment

Your email address will not be published.