เรามาใกล้พระเจ้าด้วยโลหิตพระเยซูคริสต์

Intimacy Wednesday 27 September 2018
“ดังนั้นพวกท่านจงระลึกว่า เมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นคนต่างชาติโดยกำเนิด และฝ่ายที่เข้าสุหนัต (ซึ่งทำต่อร่างกาย ด้วยมือมนุษย์) เคยเรียกท่านว่าพวกไม่ได้เข้าสุหนัต จงระลึกว่าตอนนั้นพวกท่านเป็นคนไม่มีพระคริสต์ ถูกตัดขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอล เป็นคนนอกในเรื่องพันธสัญญาทั้งหลายที่ทรงสัญญาไว้ อยู่ในโลกนี้อย่างไม่มีความหวังและปราศจากพระเจ้า แต่บัดนี้ในพระเยซูคริสต์ ท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกล ได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระคริสต์”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭2:11-13‬ ‭THSV11‬‬
 
+ แม้ว่าพระสัญญาพระเจ้าจะเริ่มต้นจาก ชนชาติอิสราเอล ที่พระองค์เลือก แต่เพราะความไม่เชื่อฟังและใจแข็งกระด้าง พระองค์จึงเปิดให้กับคนต่างชาติที่แสวงหาพระองค์ และมากกว่านั้น พระเยซูคริสต์ได้ลงมาเพื่อให้เราทุกคนได้คืนดีกับพระเจ้าผ่านโลหิตประเสริฐนี้
+ เราได้ใกล้ชิดพระเยซูเพราะพระองค์รักเราก่อน และเพราะโลหิตนี้ที่ได้ชำระบาปแทนเรา ขอบคุณพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.