เราประกาศพระนามพระยาห์เวห์ในการขับเคลื่อนทุกสิ่งในชีวิตของเรา

ประชาชาติทั้งหลายได้ล้อมข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าจะทำลายเขาในพระนามพระเยโฮวาห์ เขาทั้งหลายได้ล้อมข้าพเจ้า ล้อมรอบข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าจะทำลายเขาในพระนามพระเยโฮวาห์ เขาได้ล้อมข้าพเจ้าเหมือนผึ้ง เขาทั้งหลายดับเสียแล้วเหมือนเปลวไฟหนาม เพราะข้าพเจ้าจะทำลายเขาในพระนามพระเยโฮวาห์
เพลงสดุดี 118:10‭-‬12 KJV
https://bible.com/bible/175/psa.118.10-12.KJV

เราประกาศพระนามพระยาห์เวห์ในการขับเคลื่อนทุกสิ่งในชีวิตของเรา

ความยิ่งใหญ่ของพระยาห์เวห์อยู่สูงที่สุดที่มนุษย์แห่งเราจะพรรณนาได้

พระบิดาของเราอยู่เคียงข้างเราเสมอในการเผชิญทุกอุปสรรคในชีวิต แม้แต่ศัตรูที่คอยจะโจมตีเรา พระองค์ก็คอยหนุนกำลังและช่วยเหลือเราอยู่เสมอ

ดังนั้นทุกคำที่เราอธิษฐานด้วยฤทธานุภาพในนามของพระเยซู จึงมีฤทธิ์อำนาจมากทั้งในฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณ

พระนามพระเยซูเป็นเดียวในจักรวาลที่เราพึ่งพิงได้และพระองค์จะได้ทำให้สิ่งที่เราอธิษฐานขอตามน้ำพระทัยนั้นให้สำเร็จ

เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งเมื่อเราทำทุกสิ่งในนามของพระเยซูและประกาศความยิ่งใหญ่ในนามของพระบิดาพระยาห์เวห์ของเรา เพราะว่าทั้งสิ้นนั้นจะสำเร็จได้และจะเป็นที่ถวายเกียรติสูงสุดแด่พระองค์เพียงผู้เดียว

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.