เราทุกคนต้องการพระเยซูคริสต์ พระองค์รักเรามากกว่าใครแม้เราเป็นคนบาป

เราทุกคนต้องการพระเยซูคริสต์

Mark 2:17 ครั้นพระเยซูทรงได้ยินดังนั้น พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “คนปกติไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บต้องการหมอ เรามิได้มาเพื่อจะเรียกคนชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจเสียใหม่”

พระวจนะตอนนี้ทำให้เราตระหนักถึงความไม่สมบูรณ์ของเรา คือความบาปที่ไม่สามารถลบล้างได้ด้วยกำลังหรือความดีของเรา แต่เป็นเพราะพระกรุณาคุณที่พระเยซูได้ประทานให้

เพราะคนที่คิดว่าเขามีความดี ไม่ขาดสิ่งใด ก็ต้องใช้เวลาที่พระคุณพระเจ้าจะมาถึงพวกเขา เพราะเรารู้ว่า หนทางแท้ ความจริงแท้นั้นมีอยู่ทางเดียวเท่านั้น

ยิ่งเรารับรู้ความอ่อนแอ ความบาปของเราได้เร็ว เราก็ได้รับความเมตตาจากพระเยซูได้ง่าย เพราะมีอีกมากมายหลายเรื่องในชีวิตที่เราจำเป็นต้อง จำนนต่อพระเยซูคริสต์ เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระองค์ มากขึ้นทุกวัน

เมื่อเราได้พระเยซูเข้ามาในชีวิต แล้ว เราก็ต้องยอมจำนนต่อพระองค์เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วย ฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง
การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.