เราทั้งหลายมีเสรีภาพแท้ในพระเยซู

Intimacy Monday 4 February 2019
ถึงแม้ทิตัสซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าจะเป็นคนกรีก เขาก็ไม่ได้ถูกบังคับให้เข้าสุหนัต 4แต่เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีพี่น้องจอมปลอมลอบเข้ามาสอดแนมดูเสรีภาพซึ่งเรามีในพระเยซูคริสต์ พวกเขาหวังจะทำให้เราเป็นทาส 5แต่เราไม่ได้ยอมอ่อนข้อให้กับพวกเขาแม้ชั่วประเดี๋ยวเดียว เพื่อให้ความจริงของข่าวประเสริฐนั้นดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายต่อไป กท.2 : 3-4
  • เราทั้งหลายมีเสรีภาพแท้ในพระเยซู เราไม่ต้องอยู่ใต้อาณัติของธรรมบัญญัติอีกต่อไป เราจึงขอบพระคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณี
  • มารซาตานยังคอยพยายามที่จะเล่นงานผู้เชื่อ ให้พลาดพลั้งล้มลงและทิ้งทางพระเจ้าไป มันคอยล่อลวงด้วยคำสอนผิด และบิดเบือนคำสอนเพื่อให้คนหลงผิด
  • เราต้องขอพระวิญญาณช่วยให้เราผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ไปได้และพระคุณของพระองค์ที่จะครอบครองเรา เราต้องยึดมั่นในพระวจนะและขอสติปัญญาที่จะไม่ตีความตามความต้องการของตัวเอง แต่ให้เป็นมาจากพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.