เราต้องมีชีวิตที่ถ่อมใจลงและเห็นคนอื่นดีกว่าตัวเอง

พระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์ย้ำเตือนให้ลูกระลึกถึงการที่เราต้องมีชีวิตที่ถ่อมใจลงและเห็นคนอื่นดีกว่าตัวเอง

บางครั้งเราทำงานร่วมกับคนอื่นหรือเราปรนนิบัติคนอื่นแล้วเกิดความไม่เข้าใจ

ไม่ไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดพระวิญญาณปรารถนาให้เราเป็นผู้ที่ถ่อมใจ ยอมเพื่อยอมเพื่อให้ความสัมพันธ์ในพระเยซูมั่นคงและแน่นแฟ้นเหมือนเดิ

“อย่าทำสิ่งใดในทางทุ่มเถียงกันหรืออวดดี แต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วย”

‭‭ฟีลิปปี‬ ‭2:3-4‬ ‭KJV‬‬

https://www.bible.com/175/php.2.3-4.kjv

Leave a Comment

Your email address will not be published.