เราตายเพราะการละเมิดและบาปของเรา

Intimacy Thursday 20 September 2018
“ท่านทั้งหลายตายโดยการละเมิดและการบาปของท่าน เมื่อก่อนพวกท่านเคยดำเนินชีวิตในการบาปนั้นตามวิถีของโลกนี้ ตามผู้ครอบครองที่มีอำนาจในฟ้าอากาศ คือวิญญาณที่ทำกิจอยู่ในพวกคนที่ไม่เชื่อฟังในเวลานี้”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭2:1-2‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เราทุกคนต้องตาย ทั้งตายในฝ่ายจิตวิญญาณที่ไม่ได้รู้จักและกลับมาหาพระเจ้า. เพราะเราทั้งหลายได้ละเมิดการเชื่อฟังและทำบาปตามการกระทำของเนื้อหนัง 
+ ก่อนนี้เราอยู่ใต้อาณัติแห่งบาปและมารซาตานก็ได้ปกครองแผ่นดินโลกนี้  เราจึงดำเนินอยู่ในวิถีแห่งบาปทั้งสิ้น แม้ว่าเราจะตั้งใจอยู่ในชีวิตที่ดีก็ตาม แต่โดยพระคุณพระเจ้า เราจึงกลับมรชีวิตใหม่ และอยู่ในพระเมตตาคุณของพระองค์
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.