เราจะอยู่ให้เจ้าเข้าเฝ้า และจะสนทนากับเจ้าจากเหนือพระที่นั่งกรุณา

แล้วจงตั้งพระที่นั่งกรุณานั้นไว้บนหีบ จงบรรจุพระโอวาทซึ่งเราจะให้ไว้แก่เจ้าไว้ในหีบนั้น 22ณ ที่นั้น เราจะอยู่ให้เจ้าเข้าเฝ้า และจะสนทนากับเจ้าจากเหนือพระที่นั่งกรุณาระหว่างกลางเครูบทั้งสองซึ่งตั้งอยู่บนหีบพระโอวาท เราจะสนทนากับเจ้าทุกเรื่องซึ่งเราจะสั่งเจ้าให้ประกาศแก่ชนชาติอิสราเอล อพย 25:21-22

พระเจ้าสั่งให้โมเสสสร้างหีบพันธสัญญา และพระองค์บอกว่าพระองค์จะพูดคุยทุกเรื่องกับท่าน ในขณะที่ท่านเข้าเฝ้าพระองค์ จากเหนือพระที่นั่งกรุณาคุณนั้น การแสวงหา พูดคุยกับพระเจ้า ยังทำได้จำกัดในยุคสมัยนั้น แต่ในสมัยยุคของเรา เราสามารถพูดคุยกับพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณได้ทันที และตลอดเวลา นี่จึงเป็นสิทธิพิเศษที่เราควร ฉวยเอาไว้อยู่เสมอ เพราะพระองค์ก็ปรารถนาที่จะอยู่ใกล้ชิดเรามากเช่นกัน ดังที่พระองค์ได้บอกกับโมเสส ในสมัยนั้น พระองค์ปรารถนาอยากจะพูดคุยกับเราทุกเรื่อง เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นจริง ๆ

Leave a Comment

Your email address will not be published.