เราจะลงมาสนทนากับเจ้าที่นั่น และเราจะเอาจากวิญญาณที่มีอยู่บนเจ้ามาใส่บนคนเหล่านั้นด้วย

16พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงรวบรวมพวกผู้ใหญ่ในอิสราเอลให้เราเจ็ดสิบคน เป็นคนที่เจ้ารู้ว่าเป็นผู้ใหญ่ของประชาชนและเป็นเจ้าหน้าที่ของเขาทั้งหลาย จงพาพวกเขามาที่เต็นท์นัดพบและให้ยืนอยู่พร้อมกับเจ้าที่นั่น 17เราจะลงมาสนทนากับเจ้าที่นั่น และเราจะเอาจากวิญญาณที่มีอยู่บนเจ้ามาใส่บนคนเหล่านั้นด้วย และให้เขาทั้งหลายแบกภาระของประชาชนเหล่านี้ร่วมกับเจ้า เพื่อเจ้าจะไม่ต้องแบกคนเดียว กดว 11:16-17

โมเสสทูลวิงวอนพระเจ้าขอการช่วยกู้มาถึงท่าน เมื่อท่านโดนชนชาติอิสราเอลบ่นต่อว่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขา พระเจ้าได้ให้โมเสสนำผู้ใหญ่ เจ็ดสิบคน มาที่เต็นท์นัดพบ และพระองค์ได้ให้ท่านเหล่านั้น รับภาระใจร่วมกันกับโมเสสด้วย

การปรนนิบัติพระเยซู ไม่ใช่การงานที่ทำเองเพียงคนเดียวได้ จำต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันและเสริมสร้างพระกายของพระองค์ร่วมกัน พระราชกิจของพระบิดาเป็นงานที่มีเกียรติ และยิ่งใหญ่กว่างานใด ๆ บนโลกนี้ เมื่อเราขอกำลังและทิศทางจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะมีกำลังและเรี่ยวแรงในการเดินต่อไปได้ นี่เป็นพระคุณอันเลิศล้ำที่มาจากพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.