เราจะมาหาเจ้าและอวยพรเจ้า

“จงใช้ดินก่อแท่นบูชาสำหรับเรา และบนแท่นนั้นจงใช้แกะและวัวของเจ้าเป็นเครื่องเผาบูชา และเป็นสันติบูชาแก่เรา ในทุกตำบลที่เราให้ระลึกถึงนามของเรา เราจะมาหาเจ้าและอวยพรเจ้า”
‭‭หนังสืออพยพ‬ ‭20:24‬ ‭KJV‬‬
แท่นบูชาเป็นที่ ที่ ใช้สำหรับถวายเครื่องบูชาให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า การสร้างนั้น ใช้ดิน เพื่อให้ง่ายในการทำแท่นบูชาไม่ว่าจะไปหนใด
เราเป็นเครื่องเผาบูชาที่มีชีวิต และเรามอบไว้กับพระเจ้า ผู้ชันสูตรจิตใจ  ชีวิตที่มอบถวาย จำนนต่อพระองค์จะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า
สิ่งสำคัญคือ พระองค์จะมาและ อวยพร เรา สรรเสริญพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.