เราจะทำให้ใจของฟาโรห์แข็ง เพื่อเราจะทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ให้ทวีมากขึ้นในแผ่นดินอียิปต์

2เจ้าจงบอกข้อความทั้งหมดที่เราสั่งเจ้า แล้วอาโรนพี่ชายของเจ้าจะบอกฟาโรห์ให้ปล่อยชนชาติอิสราเอลออกไปจากแผ่นดินของเขา 3เราจะทำให้ใจของฟาโรห์แข็ง เพื่อเราจะทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ให้ทวีมากขึ้นในแผ่นดินอียิปต์ อพย 7:2-3
เมื่อพระเจ้าพูดกับเรา พระองค์ก็ยิ่งสำแดงให้เราเห็นรายละเอียดของสิ่งที่พระองค์ กำลังจะทำในแผนงานที่พระองค์ได้มอบไว้กับเรา ดังที่พระองค์ ได้บอกถึงสิ่งที่จะเกิดกับฟาโรห์ในเรื่องใจแข็งกระด้าง
เมื่อเราฟังเสียงพระองค์ เราจะรู้ว่า แม้ว่าพระสัญญาที่พระองค์ได้มอบให้กับเราไว้แล้วนั้น จะสำเร็จเป็นจริง แต่ระหว่างทางมันอาจมีอุปสรรคที่ขัดขวางเรา อยู่เรื่อยๆ  เราจะรู้เมื่อเราฟังเสียงพระองค์ และจะทำให้เราไม่ต้องกังวลใจมากเกินไป เราต้องมีเวลาอยู่กับพระองค์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับการสำแดงนี้ด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published.