เราคือยาห์เวห์

เราจะนำพวกเจ้าเข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้ว่าจะให้แก่อับราฮัม แก่อิสอัค และแก่ยาโคบ เราจะยกแผ่นดินนั้นให้แก่พวกเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ เราคือยาห์เวห์’  อพย 6:8
พระสัญญาพระเจ้า มั่นคง แน่นอนและไม่เปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และได้เกิดขึ้นแล้วกับชนชาติอิสราเอลที่พระองค์ได้เลือก พระองค์ย้ำพระสัญญาให้ผู้รับของพระองค์ได้รู้ และให้ได้มั่นใจในการนำของพระองค์
เราเองก็เช่นกัน เมื่อเราร้องเรียกพระสัญญาที่พระองค์ได้บอกเอาไว้แล้ว ให้เราเชื่อด้วยเต็มกำลังและไม่สงสัยไม่กังวล และดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์อย่างเต็มที่ เพราะพระสัญญาของพระองค์จะมาถึงอย่างแน่นอน
เพราะพระสัญญาของพระเจ้า มั่นคง แน่นอนและไม่เปลี่ยนแปลง !

Leave a Comment

Your email address will not be published.