เราคือยาห์เวห์ผู้พาเจ้าออกจากเมืองเออร์ของชาวเคลเดีย เพื่อจะยกดินแดนนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้า

7แล้วพระองค์ตรัสแก่อับรามว่า “เราคือยาห์เวห์ผู้พาเจ้าออกจากเมืองเออร์ของชาวเคลเดีย เพื่อจะยกดินแดนนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้า”  ปฐก 15:7
พระเจ้ามาพูดย้ำในเรื่องพระส้ญญาที่พระองค์จะประทานแผ่นดินใหม่ให้แก่ท่าน หลังจากที่พระองค์สัญญาจะประทานทายาทแก่อับราม
เมื่อเรารอคอยฟังเสียงพระองค์ ในหลายโอกาสพระองค์ ปรารถนาที่อยากมาพูดกับเราอย่างเจาะจง บางครั้งพระองค์ก็อาจจะเข้ามาย้ำเตือนบางเรื่องแก่เรา อย่างชัดเจน เพื่อให้เรารักษาความเชื่อและความวางใจที่มีต่อพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.