เราคือพระเยโฮวาห์

2พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “เราคือพระเยโฮวาห์ 3เราปรากฏแก่อับราฮัม แก่อิสอัค และแก่ยาโคบด้วยนามว่า พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ แต่เรามิได้สำแดงให้เขารู้จักเราในนามพระเยโฮวาห์  อพย6:2-3
พระนามของพระเจ้า นั้นมีหลายพระนาม และเราเห็นได้จากพระคำตอนนี้ พระเจ้าได้ปรากฎแก่บรรพบุรุษของโมเสส ด้วยนามพระนามผู้ทรงอิทธิฤทธ์ นั่นเป็นพระลักษณะของพระองค์เท่านั้น พระลักษณะของพระองค์ยังมีมาก ที่เราได้เห็นจากการสำแดงของพระองค์เอง
การที่เราจะรู้จักพระยาเวห์ ในพระลักษณะที่หลากหลายของพระองค์ เรารู้จักได้ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรา เราต้องมีความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์ทุก ๆ เวลา ไม่เพียงแค่เรารู้เป็นข้อมูลเท่านั้น เราต้องกระหายที่จะใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นทุกวัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.