เมื่อเราซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยพระเจ้าจะประทานให้เรารับผิดชอบในสิ่งที่ใหญ่ขึ้น

เมื่อเราซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยพระเจ้าจะประทานให้เรารับผิดชอบในสิ่งที่ใหญ่ขึ้น

ในเวลาเดียวกันเมื่อเราตอบสนองต่อสิ่งเล็กน้อยที่เข้ามาในชีวิตด้วยท่าทีตามพระวัจนะพระเจ้า ลูกเชื่อว่าพระองค์ก็จะอวยพรอย่างมากเช่นกัน

ความซื่อสัตย์และใจขอบพระคุณควรจะเดินไปด้วยกันเสมอและลูกชายเห็นถึงความยิ่งใหญ่และการจัดสรรดูแลของพ่อได้อย่างเต็มบริบูรณ์

“คนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยที่สุดจะสัตย์ซื่อในของมากด้วย และคนที่อสัตย์ในของเล็กน้อยที่สุดจะอสัตย์ในของมากเช่นกัน”

‭‭ลูกา‬ ‭16:10‬ ‭KJV‬‬

https://www.bible.com/175/luk.16.10.kjv

“จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย”

‭‭1 เธสะโลนิกา‬ ‭5:18‬ ‭KJV‬‬

https://www.bible.com/175/1th.5.18.kjv

สิ่งยิ่งใหญ่กำลังมา สรรเสริญพระบิดา!!

Leave a Comment

Your email address will not be published.