เมื่อเราซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยพระบิดาจะประทานให้เราดูแลของที่มากขึ้น

เมื่อเราซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยพระบิดาจะประทานให้เราดูแลของที่มากขึ้น

พระวิญญาณได้กล่าวถึงการดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และรับผิดชอบสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ประทานให้แก่เรา ในหลายๆกรณีพระองค์ให้เราเริ่มต้นซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยในความรับผิดชอบที่เล็กน้อย

และเมื่อเรารับผิดชอบสิ่งต่างๆที่พระองค์มอบให้ไว้อย่างดีไม่ว่าจะเป็น เรื่องเวลา เรื่องการงาน การปฏิบัติรับใช้ การดูแลฝูงแกะและสิ่งอื่นๆที่พระองค์ได้มอบให้ทั้งในฝ่ายวิญญาณและฝ่ายโลก พระองค์ก็จะเพิ่มเติมการอวยพรในสิ่งที่ใหญ่ขึ้น

เราจึงต้องซื่อสัตย์ในแต่ละช่วงเวลาและรักษาใจให้ถ่อมอยู่เสมอเพราะพระองค์ทอดพระเนตรจากฟ้าสวรรค์เพื่อดูท่าทีภายในใจเราด้วย

โปรดให้ลูกซื่อสัตย์ต่อทุกสิ่งที่พระบิดาได้ประทานให้ด้วยสุดกำลัง

นายจึงตอบเขาว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป็นผู้รับใช้ดีและสัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด’

มัทธิว 25:23 KJV

https://bible.com/bible/175/mat.25.23.KJV

Leave a Comment

Your email address will not be published.