เมื่ออยู่ในพระหัตถ์ของพระบิดา จิตวิญญาณ เราก็ปลอดภัย

เสียงแห่งความยินดีและความรอดอยู่ในพลับพลาของผู้ชอบธรรมว่า “พระหัตถ์ขวาของพระเยโฮวาห์ห้าวหาญนัก พระหัตถ์ขวาของพระเยโฮวาห์เป็นที่เชิดชู พระหัตถ์ขวาของพระเยโฮวาห์ห้าวหาญนัก”
เพลงสดุดี 118:15‭-‬16 KJV
https://bible.com/bible/175/psa.118.15-16.KJV

เมื่ออยู่ในพระหัตถ์ของพระบิดา จิตวิญญาณ เราก็ปลอดภัย

เมื่ออยู่ในทางชอบธรรมของพระองค์ ชีวิตเราก็มีความมั่นใจ

เมื่อพระบิดา ช่วยเราด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ เราก็รู้ว่ามีผู้ที่นำหน้า ชีวิตของเราอย่างเนื่องและมั่นคง

ยิ่งเราพึ่งพา ในนามพระองค์ เราก็ยิ่งแสดงว่า เราจำนนและถ่อมตัว ต่อฤทธานุภาพของพระองค์อย่างยิ่งใหญ่สูงสุด

สรรเสริญพระเจ้า

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.