เพื่อท่านทั้งหลายจะรักษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

ท่านทั้งหลายอย่าเสริมเติมคำที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้และอย่าตัดออก เพื่อท่านทั้งหลายจะรักษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่าน ฉธบ 4:2

เพราะพระวจนะของพระบิดามีฤทธานุภาพและเป็นพระสัญญานิรันดรที่มาถึงเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อ พระองค์ได้กล่าวชัดเจนถึงการที่มิให้ผู้ใด เพิ่มเติมหรือตัดทอนพระวจนะของพระองค์

สิ่งที่พระบิดา ยาเวห์ได้กล่าวกับโมเสส ถือเป็นถ้อยคำที่มาจากพระบิดาโดยตรงและถูกเขียนเป็นพระวจนะ และจะอยู่ถาวรนิรันดร

เราต้องให้พระคำอยู่ฝังแน่นในจิตวิญญาณของเรา เราต้องสะสมพระวจนะ เราต้องทานอาหารฝ่ายวิญญาณ ทุก ๆ มื้อ เพราะจะช่วยสร้างรากฐากชีวิตฝฝ่ายวิญญาณได้อย่างแข็งแกร่งและช่วยยกระดับจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้น เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาช่วยเราอีกทางหนึ่ง

จงสะสมพระวจนะของพระบิดาทุก ๆ วัน
การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.