เพลงสรรเสริญ เพลงนมัสการ เพลงฝ่ายจิตวิญญาณ

Intimacy Wednesday 21 November 2018
“จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ คือร้องเพลงและสดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭5:19‬ ‭THSV11‬‬
+ เสียงสรรเสริญ นมัสการเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยและทำให้จิตวิญญาณของเรา เบิกบานและชื่นชมยินดี
+ เมื่อจิตวิญญาณเราได้นมัสการพระองค์ผู้สร้างเราทั้งหลาย ด้วยเสียงเพลงสดุดี เพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ ทั้งสามส่วนจะยกจิตวิญญาณเราให้เต็มล้นในพระองค์มากยิ่งขึ้น
+ ยิ่งเรานมัสการส่วนตัวมากเท่าไร เราจะยิ่งสัมผัสการทรงสถิตมากยิ่งขึ้น

Leave a Comment

Your email address will not be published.