เพราะว่าพวกท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์

intimacy Thursday 28 February 2019
26เพราะว่าพวกท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ กท 3:26
  • เมื่อเราได้กลับมาเชื่อวางใจในพระเจ้าผ่านทางพระเยซู เราได้สิทธิการเป็นลูกของพระองค์ โดยสมบูรณ์
  • เราต้องตระหนักในความเป็นลูกที่พระบิดาได้โปรดรักเรามาก เราต้องเข้าใจสถานะการเป็นลูกที่ รู้ว่าพ่อของเราจะประทานแต่สิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นให้แก่ลูกที่รักของพ่อ
  • เราต้องเรียนรู้ที่จะวางใจในทางที่พ่อจะได้นำไป ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น วิถีที่พ่อนำทางเรานั้นก็จะนำเราไปน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ที่พ่อได้วางไว้ ถ้าเราไม่ดื้อดึงไปเสียก่อน ขอบคุณพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.