เพราะว่าพวกท่านทุกคนที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์แล้ว ก็ได้สวมชีวิตของพระคริสต์ด้วย

Intimacy 1 March 2019
“เพราะว่าพวกท่านทุกคนที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์แล้ว ก็ได้สวมชีวิตของพระคริสต์ด้วย จะไม่เป็นยิวหรือกรีก จะไม่เป็นทาสหรือไท จะไม่เป็นชายหรือหญิง เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์”
‭‭กาลาเทีย‬ ‭3:27-28‬ ‭THSV11‬‬
+ เราได้รับพระเยซูคริสต์ในชีวิต และเราได้มีชีวิตใหม่ เราได้สวมชีวิตพระเยซู และเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระเยซูทุกวัน
+ ไม่มีการแบ่งชนชั้น และไม่ใช่ความเสมอภาค แต่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ พระเยซู คือทุกคนต้องเป็นเหมือนพระเยซู มีหัวใจเดียวกันกับพระองค์ ด้วยฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ เท่านั้นที่ช่วยเราได้ สรรเสริญพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.