เพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลก คือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตา และความทะนงในลาภยศไม่ได้มาจากพระบิดา แต่มาจากโลก

“16เพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลก คือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตา และความทะนงในลาภยศไม่ได้มาจากพระบิดา แต่มาจากโลก 17และโลกกับสิ่งยั่วยวนของโลกกำลังผ่านพ้นไป แต่คนที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิตย์ ” 1 ยอห์น 2:17

เราทั้งหลายทราบว่าในที่สุด ทุกสิ่งในโลกจะผ่านพ้นไป เราเห็นถึงความไม่แน่นอนหลายอย่างได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนแทบไม่อาจคาดเดาอนาคตได้

พระวจนะให้เรารู้ถึง ตัณหาต่าง ๆ ที่ดึงผู้เชื่อออกจากทางของพระองค์ อันได้แก่

* ตัณหาของเนื้อหนัง
* ตัณหาของตา
* ความทะนงในลาภยศ

สิ่งเหล่านี้คอยล่อลวงผู้เชื่อให้ล้มลง และหลงทางจากพระทัยพระบิดา เราได้รับความเตือนนี้อย่างชัดเจน เราต้องขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เรามีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านี้ และไม่ใช่ด้วยกำลังของเราแต่เป็นโดยพระวิญญาณเท่านั้นที่ช่วยเราได้

เราทั้งหลายต้องพึ่งพากำลัง สติปัญญา ด้วยฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระบิดาได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่พอพระทัยพระองค์ และเป็นคำตอบเดียวของการดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระองค์

ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำหน้าเราทั้งหลายแต่ละวัน เพื่อให้เรามีกำลังในการดำเนินชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยของพระบิดาได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง สรรเสริญพระเจ้า

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

photo credit : Michael Mouritz

Leave a Comment

Your email address will not be published.