เพราะว่าตรงที่เจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์

พระองค์ตรัสว่า “อย่าเข้ามาใกล้ที่นี่ ถอดรองเท้าของเจ้าออกเสีย เพราะว่าตรงที่เจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์” อพย 3 :5

เมื่อพระยาเวห์เริ่มต้นที่จะเข้ามาใกล้และพูดคุยกับโมเสส การที่พระองค์ลงมาสถิตในบริเวณพุ่มไม้ที่ไม้ไฟอยู่ เป็นพื้นที่แห่งความบริสุทธิ์ และเป้นที่ยำเกรง โมเสสแม้ว่าในอนาคตจะเป็นผู้ที่พระองค์ได้เลือกและใช้ท่านอย่างมาก ก้าวย่างแรก ท่านยังต้องถ่อมตัวและจำนนต่อความบริสุทธิ์ของพระองค์

เมื่อเรานมัสการและอยู่ในบรรยากาศที่พระวิญญาณ สถิตและทำงานภายในวิญญาณจิต เราจะสัมผัสการทรงสถิต สันติสุข การเต็มล้น ความบริสุทธิ์ ความรักที่เต็มบริบูรณ์จากพระองค์ได้อย่างมากมาย นั่นทำให้เรา รับการแตะต้อง และอยากที่จะทำในสิ่งที่เป็นพระทัยของพระองค์ ให้ได้มากขึ้น

ตัวอย่างที่โมเสส ได้รับการเรียก และทำในสิ่งที่พระองค์ใช้ท่านให้ทำ ไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหน เมื่อพระบิดารับรองแล้ว ทุกสิ่งล้วนจะสำเร็จได้

Leave a Comment

Your email address will not be published.