เพราะว่าคนทั้งหลายซึ่งพึ่งการประพฤติตามธรรมบัญญัติ ก็ถูกสาปแช่ง

intimacy Thursday 21 February 2019
เพราะว่าคนทั้งหลายซึ่งพึ่งการประพฤติตามธรรมบัญญัติ ก็ถูกสาปแช่ง เพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า“ทุกคนที่ไม่ได้ประพฤติตามข้อความทุกข้อที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติก็ถูกสาปแช่ง” กท3:10
  • เราได้รับพระคุณจากพระเยซู ด้วยการไถ่บาปของพระองค์ เราจึงมีชีวิตใหม่ เราไม่ได้รับความรอดด้วยการประพฤติ แต่ด้วยพระคุณ
  • เพราะเราไม่สามารถทำตามธรรมบัญญัติทุกข้อได้เลย พระคุณพระเจ้า เท่านั้นที่มีมาถึงเรา เป็นการเจาะจง
  • เราขอบคุณพระเยซู ในพระเมตตาคุณของพระเยซู ที่ประทานความรอด และไม่ใช่การประพฤติ

Leave a Comment

Your email address will not be published.