เพราะมีชนชาติใหญ่ชาติใดเล่าที่มีพระเจ้าอยู่ใกล้ตน ดังพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราสถิตใกล้เรา

เพราะมีชนชาติใหญ่ชาติใดเล่าที่มีพระเจ้าอยู่ใกล้ตน ดังพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราสถิตใกล้เรา ในทุกสิ่งที่เราร้องทูลต่อพระองค์?  ฉธบ.4:7
พระยาเวห์ของเราเป็นพระเจ้าของคนเป็น พระองค์อยู่ใกล้เราเสมอ แท้จริงพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อยู่ในเรา และกำลังทำพราะราชกิจของพระบิดาในเราอยู่ด้วยเช่นกัน
คนในยุคก่อนไม่มีโอกาสที่ให้พระวฺิญญาณเข้ามาในชีวิต จะเพียงแค่บางคนเท่านั้นที่ได้รับ แต่ยุคของเรา พระวิญญาณได้มาอยู่ในเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อแล้ว พระองค์ปรารถนาจะขับเคลื่อนชีวิตทั้งสิ้นของเราให้เปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนพระองค์ และให้เราดำเนินชีวิตตามพระทัยของพระองค์ด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published.