เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาส ให้เราทำดีต่อทุกคน

เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาส ให้เราทำดีต่อทุกคน และเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งความเชื่อ กท6:10
  • พี่น้องผู้เชื่อเปรียบเสมือนครอบครัวของพระบิดาของเรา เราต้องเอาใจใส่ ดูแลพวกเขาเช่นกัน
  • พระวจนะให้น้ำหนักกับชุมชนของผู้เชื่อ ที่เราจะทำดีต่อพวกเขา ไม่ว่าจะอยู่ในคริสตจักรใดก็ตาม พวกเขาเป็นพี่น้องของเรา
  • เราต้องหาโอกาสที่จะทำดีต่อพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ ด้วยความรักที่มาจากพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.