เพราะฉะนั้นประชาชนจึงได้หยุดพักในวันที่เจ็ด

เพราะฉะนั้นประชาชนจึงได้หยุดพักในวันที่เจ็ด
อพยพ 16:30 THSV11
พระบิดาได้กำหนด หนึ่งวันให้เราได้หยุดพัก ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ ดังนั้นในวันสะบาโต เราจึงต้องให้ความสำคัญอย่างเดียวกันกับที่ พระเจ้าได้ให้ไว้
เราเห็นว่าแม้จะเป็นการหยุดพัก พระเยซูเองก็ทำพันธกิจ รักษาคนป่วยมากมายในวันดังกล่าว ดังนั้น ไม่ใช่เพียง เราจะหยุดพักเฉยๆ แต่เรายังมำสิางดีที่เป็นน้ำพระทัยของพระองค์ได้อีกด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published.