เพนเทคอส ฤดูกาลแห่งการเก็บเกี่ยว!!

Intimacy Sunday 20 May 2018 
“แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก””
‭‭กิจการ‬ ‭1:8‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของการเริ่มต้น การทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มขนาด ในยุคพันธสัญญาใหม่ที่ พระเยซูได้ทรงกล่าวไว้ว่า จะประทาน ผู้ช่วยอีกคนหนึ่ง จะเพื่อช่วยเราในทุกๆสิ่ง  
 
+ ที่สำคัญคือ พระะวิญญาณจะนำเราในการเป็นพยานเรื่องของ พระเยซู จนสุดปลายแผ่นดินโลก 
 
+ ประสบการณ์ในพระวิญญาณของเรา จะเป็นตัวบอกว่าเรามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระวิญญาณมากแค่ไหน เราสม่ำเสมอในพระวจนะมากแค่ไหน และเราอยู่เพื่อพระทัยของพระองค์มากแค่ไหน 
 
+ ขอโปรดให้เป็นฤดูกาลของการขับเคลื่อน ในพระวิญญาณ ในชีวิตลูกให้มากยิ่งขึ้น และฤทธิ์อำนาจพระองค์จะทำงานอย่างเต็มขนาดในชีวิต 
 
 
Photo credit : 

www.catholicstand.com/pentecost-and-you/

Leave a Comment

Your email address will not be published.