เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะ

Intimacy Saturday 14 July 2018
“และไม่เป็นเหมือนผู้ใช้อำนาจบาตรใหญ่ข่มขี่ผู้ที่อยู่ในความดูแล แต่ให้เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้น”
‭‭1 เปโตร‬ ‭5:3‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระบิดาปรารถนาให้เรา ดูแลฝูงแกะของพระองค์ และให้เราใช้ความรัก การเป็นแบบอย่าง แห่งชีวิต ในการดูแลฝูงแกะ พระองค์ไม่ปรารถนาให้เราใช้อำนาจใดๆ  แต่ไปโดยพระคุณความรักของพระองค์  
+ เราจะเป็นแบบอย่างให้ก็ต้องยอมให้ พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาทำงานอย่างเต็มขนาด เพื่อเราจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.