เป็นเวลาที่อิสราเอลและคนต่างชาติคืนดีกัน

Intimacy Saturday 29 September 2018
“ทรงทำให้ธรรมบัญญัติซึ่งประกอบด้วยบัญญัติและคำสั่งต่างๆ นั้นเป็นโมฆะ เพื่อสร้างให้เป็นคนใหม่คนเดียวกันในพระองค์จากคนสองฝ่ายนั้น เช่นนั้นแหละ พระองค์จึงทรงทำให้เกิดสันติภาพ และทำให้ทั้งสองฝ่ายคืนดีกับพระเจ้าเป็นกายเดียวโดยทางกางเขน จึงเป็นเหตุให้การเป็นศัตรูกันหมดสิ้นไป”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭2:15-16‬ ‭THSV11‬‬
 
+ บัญญัติในอดีตได้แยกระหว่างคนต่างชาติและคนอิสราเอล แม้ว่าพระเจ้ายังรักและเลือกชนชาติอิสราเอลในการให้พันธสัญญานิรันดร์แก่พวกเขาแล้ว แต่เมื่อพวกเขาละทิ้งพระเจ้า แผนงานพระองค์จึงเปลี่ยน มาถึงคนต่างชาติ 
+ และที่สำคัญ โดยทางพระเยซูเราจึงได้คืนดีกับพระเจ้าและอิสราเอลที่กลับใจก็ได้คืนดีด้วยและ ทั้งสองกลุ่มก็ได้มาร่วมในทางชอบธรรมเดียวกัน บัดนี้เราจึงสามารถทำงานร่วมกับคนที่ที่พระเจ้าเรียกมาก่อนหน้านี้ได้  เป็นพระคุณพระเจ้าอย่างแท้จริง ขอบคุณพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.