เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

Intimacy Wednesday 20 June 2018
“ในที่สุดนี้ ท่านทั้งหลายจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เห็นอกเห็นใจกัน รักกันฉันพี่น้อง มีจิตใจอ่อนโยนและถ่อมตัว”
‭‭1 เปโตร‬ ‭3:8‬ ‭THSV11‬‬
 
+ แม้ว่าเราแต่ละคนจะมีความหลายในพระเยซูคริสต์ แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ พระบิดาปรารถนาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเรา โดยมีความเห็นอกเห็นใจ มีความรักกันฉันพี่น้อง ให้เกิดขึ้นแก่เรา 
 
+ การที่เรามีจิตใจอ่อนโยนและถ่อมตัวจะยิ่งช่วยให้เราดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ได้เป็นอย่างดี ขอกำลังจากพระวิญญาณนำให้เราเป็นเช่นนั้น อาเมน 

Leave a Comment

Your email address will not be published.