เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระเยซูคริสต์

Intimacy Sunday 21 October 2018
“จงพยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่มาจากพระวิญญาณนั้น โดยมีสันติภาพเป็นเครื่องผูกพัน”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭4:3‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ชุมชนผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์จะต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยมีพระเยซูเป็นศูนย์กลาง พระวิญญาณจะหลอมรวมใจของผู้เชื่อให้เป็นเอกภาพ 
+ แต่ละคนต้องเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ทุกวัน เพื่อให้ตัวเก่าหายไป และเนื้อหนังจะถูกควบคุม 
+ ชุมชนของพระเยซูคริสต์จะเป็นคำตอบให้กับคนอีกมากมายบนโลกนี้ ขอพระเยซูคริสต์ได้รับเกียรติ

Leave a Comment

Your email address will not be published.