เปโตรสงสัยจึงจมลงทะเล

เปโตรสงสัยจึงจมลงทะเล

เปโตรจึงทูลตอบพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าเป็นพระองค์แน่แล้ว ขอตรัสให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์” 29พระองค์ตรัสว่า “มาเถิด” เปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซู 30แต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัว และเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ช่วยข้าพระองค์ด้วย” 31พระเยซูจึงเอื้อมพระหัตถ์จับเขาไว้ทันที แล้วตรัสว่า “ช่างมีความเชื่อน้อย ท่านสงสัยทำไม?” มัทธิว 14:28-31

ไม่มีอัศจรรย์ใดที่พระเยซูคริสต์ ทำไม่ได้บนโลกนี้ สิ่งที่เกินธรรมชาติทั้งสิ้น ท่านทำให้เราเห็นแล้วผ่านพระวจนะ

เช่นเดียวกับที่เปโตรปรารถนาจะเดินบนทะเลเพื่อไปหาพระเยซู และพระเยซูก็รับรองด้วยคำตรัสแล้ว สิ่งที่เราเรียนรู้ได้คือ

1. ขอการรับรองจากพระเจ้า : พระสัญญาของพระองค์เป็นการรับรองที่แน่นอนที่สุด และเพิ่มเติมด้วยการรับรองจาก ถ้อยคำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราต้องพูดคุย อธิษฐานกับท่าน
2. ใช้ความเชื่อโดยไม่สงสัย : เพราะเปโตรสงสัย ดังที่พระคริสต์บอกว่า ” ท่านสงสัยทำไม ” ทำให้เปโตร จมลงทะเลในที่สุด

ความสงสัยที่ให้ความเชื่ออย่างบริบูรณ์ ลดน้อยถอยลงไป ดังนั้น เราต้องเอาความสงสัยออกไป เพื่อให้ความเชื่อเต็มบริบูรณ์

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.