เตรียมชีวิต ควบคุมเนื้อหนัง

Intimacy Monday 28 May 2018 
“เพราะฉะนั้น จงเตรียมตัวเตรียมใจของพวกท่านไว้ให้ดี จงรู้จักควบคุมตัวเอง จงตั้งความหวังทั้งหมด ไปที่พระคุณ ซึ่งจะประทานแก่พวกท่าน ในเวลาที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาปรากฏ เช่นเดียวกับบุตรที่เชื่อฟัง อย่าประพฤติตามกิเลสตัณหา อันเกิดจากความโง่เขลาของพวกท่านในอดีต”
‭‭1 เปโตร‬ ‭1:13-14‬ ‭THSV11‬‬
 
+ การเตรียมชีวิตสำหรับพระคุณพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญ การเตรียมชีวิตที่รอคอยการกลับมาของพระเยซูคริสต์เป็นสิ่งสำคัญ 
 
+ ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองในชีวิต เพื่อให้ผลพระวิญญาณได้สำแดงออกมา โดยเฉพาะการควบคุมตนเอง ไม่ให้กิเลสตัณหาเข้ามาครอบครองชีวิตได้ แต่เป็นพระคุณพระเจ้าที่เข้ามาครอบครองโดยบริบูรณ์. 
 
+ จงดำเนินชีวิต การรอคอยพระบิดาด้วยความหวังใจในพระองค์ 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.