เดินด้วยความเชื่อ

ในช่วงเวลาที่มเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเข้ามาในโลก อย่างเช่น โรคไวรัสเป็นอยู่ในขณะนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เชื่อต้องลุกขึ้นมาเพื่อมีส่วนในการขับเคลื่อนในภาพฝ่ายวิญญาณอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้สถานการณ์ต่าง ๆ จะคลี่คลายไปโดยเร็ว เพื่อฤทธิ์อำนาจในพระนามพระเยซู

1. อธิษฐานด้วยความเชื่อ

* ใช้ถ้อยคำแห่งความเชื่อ ให้โรคภัยนี้จะหายไปภายในเวลาสัปดาห์นี้
* อธิษฐานวิงวอนอย่างต่อเนื่อง ในทุกช่วงเวลา
* อธิษฐานด้วยพระวจนะ เพื่อให้พระสัญญาแห่งการหายดีจะเกิดขึ้น

2. อธิษฐานปกป้อง

* อธิษฐานปกป้องคนที่เรารักห่วงใย
* อธิษฐานปกป้องคริสตจักรให้ปลอดภัยในจากโรคภัยต่าง ๆ
* อธิษฐานปกป้องประเทศชาติ ไม่ให้เกิดความแพร่ระบาดใด ๆ
* อธิษฐานปกป้องการงาน ธุรกิจให้ สิ่งที่พระบิดาประทานให้ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

“เราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่า ถ้าเจ้าเชื่อ เจ้าก็จะได้เห็นสง่าราศีของพระเจ้า” ยอห์น 11:40 “แล้วในความยากลำบากของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงให้เขารอดจากความทุกข์ใจของเขา 20พระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์ไปรักษาเขา และทรงช่วยเขาให้พ้นจากสิ่งต่างๆที่จะทำลายเขา”สดุดี 107:19-20

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.