เชื่อฟังนายฝ่ายโลกอย่างเชื่อฟังพระคริสต์

Intimacy Monday 26 November 2018
“ท่านทั้งหลายที่เป็นทาส จงเชื่อฟังนายฝ่ายโลกด้วยความเกรงกลัว ตัวสั่นและด้วยจริงใจ เหมือนที่ทำต่อพระคริสต์ ไม่เฉพาะแต่ขณะอยู่ในสายตาอย่างพวกประจบสอพลอ แต่เหมือนอย่างทาสของพระคริสต์ที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยความเต็มใจ จงรับใช้นายด้วยความกระตือรือร้น อย่างที่ทำต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่ทำต่อมนุษย์ เพราะพวกท่านรู้ว่าใครทำความดีอะไรไว้ ก็จะได้รับอย่างนั้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าทาสหรือไท”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭6:5-8‬ ‭THSV11‬‬
+ ภาพการเชื่อฟังที่พระบิดาได้วางแบบไว้ให้แก่เรา คือการเชื่อฟังตามบทบาท หน้าที่ ในฐานะ่เราที่อยู่ใต้บังคับของผู้ที่มีสิทธิอำนาจ
+ แม้ว่าบริบท ทาสจะไม่มีในปัจจุบัน แต่หลักการยังเหมือนเดิมคือเชื่อฟังด้วยใจจริงเหมือนที่เราเชื่อฟังพระคริสต์
+ สิ่งสำคัญคือ การเชื่อฟังและทำทุกอย่างเหมือนทำให้แก่พระเจ้า พระเยซูคริสต์ เราจึงสามารถทุกอย่างดีที่สุดเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ และเรารู้ว่าเราจะได้การอวยพรกลับอย่างแน่นอน อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.