เจ้าทั้งหลายจงรักษาวันสะบาโตไว้ เพราะเป็นวันบริสุทธิ์สำหรับเจ้า

เหตุฉะนี้ เจ้าทั้งหลายจงรักษาวันสะบาโตไว้ เพราะเป็นวันบริสุทธิ์สำหรับเจ้า ทุกคนที่กระทำให้วันนั้นเป็นมลทินจะต้องถูกประหารให้ตายเป็นแน่ เพราะผู้ใดก็ตามทำการงานในวันนั้น ผู้นั้นต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติของเขา
หนังสืออพยพ 31:14 KJV
https://bible.com/bible/175/exo.31.14.KJV

พระเจ้าให้คุณค่าวันสะบาโต ฝมาก อย่างที่พระองค์ได้ทำเมื่อตอนสร้างโลก หกวันและใช้หนึ่งวันในการพัก และพระองค์ย้ำในวันสะบาโต

เราต้องเห็นคุณค่าและทำในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำให้เป็นแบบให้แก่เรา เราต้องมีสะบาโตอย่างที่พระองค์ปรารถนา เพื่อชีวิตเราจะได้รับพระพร เพราะเราก็เป็นวิหารที่มีชีวิตเพื่อพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.